spring banquet pork harami

春宴会 (豚ハラミ)

春宴会 (豚ハラミ)